මෙරට ව්‍යවසායකයන්ට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අතහිත

 

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකත්වය නගාසිටුවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් රැසක් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙරට තුළ පවතින සේවා ආර්ථික රටාව, නිෂ්පාදන ආර්ථික රටාව වෙත පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මලෙනය මගින් සිදු කරනු ලබන ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මෙරට කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙත විදේශීය මූල්‍ය ආයෝජකයන් හඳුන්වාදීම සිදු කරනු ලබයි.

පසුගියදා එවැනි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයන විදේශීය ආයතන නියෝජිත කණ්ඩායමක් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේදී ද්වී පාර්ශ්වීය සාකච්ඡාවක නිරත විය.