ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේ සභාපති අජිත් වත්තුහේවා මහතා සහභාගිවන සජීවී ගුවන්විදුලි සංවාදය…..

Watuhewa

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේ සභාපති අජිත් වත්තුහේවා මහතා සහභාගිවන සජීවී ගුවන්විදුලි සංවාදය 2015/02/24 රන් එෆ් එම්  හී සැරය වැඩසටහනින් වසන්ත කරුණාරත්න සමඟ විකශයවේ